Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khái niệm tham gia xã hội

ÔNG THỊ MAI THƯƠNG

Tóm tắt


Khái niệm tham gia xã hội được sử dụng thường xuyên trong nhiều nghiên cứu khoa học xã hội cũng như trong lĩnh vực chính sách. Tham gia xã hội cùng với những người khác có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống của con người và được xem là một cơ chế then chốt để phát huy nhân tố con người. Ở Việt Nam, chủ đề về tham gia xã hội đã được một số nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu. Tuy nhiên, khái niệm này còn chưa được quan tâm đúng mức. Khi nghiên cứu các nhóm xã hội cụ thể, cần nghiên cứu sự tham gia xã hội của các cá nhân. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238