Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách nhà ở xã hội của Việt Nam

HOÀNG VŨ LINH CHI

Tóm tắt


Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội. Với hệ thống đó, người dân sẽ có việc làm, thu nhập tối thiểu, sẽ tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu, trong đó có nhà ở. Chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp đã được triển khai trong thực tiễn 10 năm qua. Tuy nhiên, đến nay chính sách này còn nhiều hạn chế về mô hình phát triển, về đối tượng tiếp cận, về việc xác định mục tiêu và hạn chế về tính bền vững của nó. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238