Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

HOÀNG THỊ NGỌC MINH

Tóm tắt


Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư tưởng về bảo vệ môi trường. Người cho rằng, bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tự nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã hội và con người; cần bảo vệ, khai thác, sử dụng và tái tạo tài nguyên thiên nhiên; cải thiện môi trường và phòng chống thiên tai. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238