Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của khoa học công nghệ đến chức năng gia đình hiện nay

HOÀNG BÁ THỊNH, ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN

Tóm tắt


Thế kỷ XXI khởi đầu cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ ở các nước phát triển và đang phát triển. Nhân loại đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và tác động của nó đến đời sống xã hội. Gia đình là một trong những thiết chế cơ bản của xã hội, khoa học công nghệ có tác động khá toàn diện đến các chiều cạnh sống của  quá trình hình thành và phát triển gia đình. Có thể nói rằng, công nghệ tác động tới cuộc sống của con người từ khi còn là thai nhi, đến lúc sinh ra, kết hôn, sinh con cho tới khi mất. Bài viết này đề cập đến tác động tích cực của khoa học công nghệ đến gia đình, tập trung vào các giai đoạn và chức năng cơ bản của gia đình: hôn nhân, sinh sản, kinh tế, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tình cảm. 

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238