Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vốn xã hội trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Tóm tắt


Vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của các nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) được thể hiện ở mạng lưới liên kết bền vững giữa các nhà nghiên cứu, sự tin cậy trong hoạt động KH&CN, quan hệ hỗ trợ nhau trong hoạt động KH&CN. Ở Việt Nam hiện nay, vốn xã hội đã tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của NNCM, được thể hiện và sử dụng trong mọi hoạt động KH&CN. Đó là xây dựng các định hướng nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứu; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài và dự án; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo; công bố khoa học trong và ngoài nước; chuyển giao tri thức; thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Việt Nam muốn sử dụng hiệu quả hơn vốn xã hội trong các hoạt động KH&CN, thì cần đẩy mạnh xây dựng vốn xã hội ở cấp vĩ mô, trung mô và vi mô; có chính sách khuyến khích thỏa đáng cho các NNCM; đồng thời phát huy vai trò của truyền thông xã hội.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238