Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan điểm đạo đức của Phật giáo

ĐỖ THỊ HOÀ HỚI

Tóm tắt


Trong tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Nội dung cơ bản trong quan điểm đạo đức của Phật  giáo là từ bi hỷ xả vô ngã, vị tha, tu dưỡng, đoàn kết. Theo Hồ Chí Minh, quan điểm đạo đức của Phật giáo có giá trị không chỉ đối với phật tử mà đối với mọi người nói chung trong việc nhận thức và ứng xử theo giá trị Phật giáo. Nghiên cứu và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm đạo đức của Phật giáo góp phần nhằm xây dựng, hoàn thiện nhân cách con người mới Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238