Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy định về lao động trong Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ và thực hiện ở Mexico

PHẠM THỊ THU LAN

Tóm tắt


Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), được ký kết năm 1994 và đàm phán lại năm 2018, là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên trên thế giới có quy định về lao động. NAFTA yêu cầu các nước thành viên tham gia phải thực hiện các tiêu chuẩn lao động cao. Mexico là nước đang phát triển duy nhất trong NAFTA, có nhiều khó khăn so với các nước phát triển liên quan tới khía cạnh lao động. Để thực hiện NAFTA, Mexico đã phải sửa đổi, bổ sung pháp luật lao động, thành lập các thể chế thực thi. Tuy nhiên, thực tế thực hiện các quy định của NAFTA về lao động ở Mexico nhiều khi vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu hiệp định và phải đối mặt với nhiều khiếu kiện. 

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238