Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay: rào cản và giải pháp

MAI LAN HƯƠNG

Tóm tắt


Trong những năm qua, kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo... Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế này. Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế tư nhân hiện nay lại đang gặp phải những rào cản, đòi hỏi phải có những giải pháp thích hợp để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, trở thành động lực chủ yếu của nền kinh tế. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238