Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

LÊ VĂN YÊN

Tóm tắt


Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phát huy những thành tựu to lớn trong 89 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng với toàn dân và toàn quân tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238